Navigation und Service

Springe direkt zu:

Schule/ школу

Schülerinnen und Schüler im Unterricht

Schulbesuch von geflüchteten Schülerinnen und Schülern in der Stadt Ulm

Anmeldung

Geflüchtete Kinder und Jugendliche im Schulalter, die neu in der Stadt Ulm ankommen und eine Schule besuchen möchten, müssen sich zentral registrieren lassen. Das Formular zur Registrierung wird allen Familien, die sich bei den Bürgerdiensten der Stadt Ulm anmelden ausgehändigt. Es steht auch hier online zur Verfügung: Formular Schulbesuch in Ulm - Geflüchtete aus der Ukraine

Nach der Registrierung werden die Familien über das weitere Vorgehen informiert. Familien die in den Sammelunterkünften der Stadt Ulm ankommen werden direkt registriert und müssen das Formular nicht zusätzlich ausfüllen.

Die Schulen in der Stadt Ulm

In der Stadt Ulm können alle Schularten im Schulsystem Baden-Württembergs besucht werden. Einen Überblick über das Schulsystem in Baden-Württemberg und die Ulmer Schulen liefert die Bildungsmappe "Ulm macht Schule". Sie ist in verschiedene Fremdsprachen übersetzt und wird bald auch in Ukrainisch und Russisch zur Verfügung stehen. Die Bildungsmappe "Ulm macht Schule" finden Sie als PDF auf Bildungsmappe "Ulm macht Schule". Schülerinnen und Schüler, die derzeit aus der Ukraine nach Ulm kommen, haben verschiedene Möglichkeiten. eine Schule in der Stadt Ulm zu besuchen.

Gastschüler/ Gastschülerin

Das Kultusministerium Baden-Württemberg lädt alle Kinder und Jugendlichen, die im Schulalter nach Baden-Württemberg kommen zum Schulbesuch ein. In der Stadt Ulm können Schülerinnen und Schüler eine Schule in der Nähe ihres Wohnortes besuchen und am Unterricht teilnehmen. Sie werden als Gastschüler bzw. Gastschülerin behandelt. Das bedeutet: Sie bekommen keine Noten und sie erhalten keinen gesonderten Deutschunterricht. Sie sind Teil einer Klassengemeinschaft und erleben den Schulalltag.

Sobald der Aufenthalt in Deutschland länger als 6 Monate dauert greift in Baden-Württemberg die Schulpflicht. Ab dieser Zeit sind alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet eine Schule zu besuchen und regelmäßig am Schulunterricht teilzunehmen. Der Erwerb von Deutschkenntnissen, damit der Schulbesuch möglich ist, erfolgt dann über zusätzlichen Deutschunterricht.

Vorbereitungsklassen

Schülerinnen und Schüler die bereits von Anfang wissen, dass sie die Deutsche Sprache lernen möchten, können eine Vorbereitungsklasse besuchen. In der Vorbereitungsklasse wird vorwiegend Deutsch unterrichtet. Sobald die Schülerinnen und Schüler ausreichende deutsche Sprachkenntnisse haben, können sie in einer Regelschule am Unterricht teilnehmen. Der Besuch einer Vorbereitungsklasse dauert ungefähr ein halbes bis ganzes Schuljahr. Die Vorbereitungsklassen sind an verschiedenen Schulen in der Stadt Ulm eingerichtet. Die Verteilung in die Vorbereitungsklassen erfolgt zentral über das Staatliche Schulamt in Biberach. Für die Schülerinnen und Schüler, die älter als 16 Jahre sind erfolgt die Verteilung über die Berufsschule.

Online-Unterricht in der Ukraine

Die Stadt Ulm unterstützt Schülerinnen und Schüler, die weiterhin am Online Unterricht der Ukraine teilnehmen möchten. Die Stadt Ulm bemüht sich derzeit um Räumlichkeiten, in denen die Schülerinnen und Schüler ungestört lernen können. Nach der Registrierung zum Schulbesuch werden die Schülerinnen und Schüler über Räume zum Online-Unterricht informiert.

Wie kann ich eine Schule in der Stadt Ulm besuchen?

1. Formular zur Registrierung ausfüllen und Rückmeldung über die zuständige Schule abwarten.

2. Kontakt zur empfohlenen Schule aufnehmen: Bitte nehmen Sie nicht direkt zu den Schulen Kontakt auf! Warten Sie bitte auf die Rückmeldung nach der Registrierung. Auf diese Weise entlasten Sie das Schulsystem und unterstützen die Schulen dabei jedem Schüler und jeder Schülerin in absehbarer Zeit einen Schulbesuch zu ermöglichen.

3. Im Gespräch mit der Schule wird der Schulbesuch in der Stadt Ulm festgelegt

Відвідування школи школярами-біженцями в місті Ульм

Реєстрація

Діти-біженці та підлітки-біженці шкільного віку, які прибувають у м. Ульм та хочуть відвідувати школу, мусять централізовано зареєструватися. Відповідний формуляр для реєстрації буде надаватися всім родинам, які реєструються у міських службах м. Ульм. Окрім того вищезгаданий формуляр можна знайти в інтернеті за адресою: Формуляр

Про подальші кроки пі сля реєст раці ї родини будут ь додат ково проі нформовані . Родини, які прибувают ь у мі сця колект ивног о розмі щення (г урт ожит ки), будут ь зареєст ровані на мі сці і т акимособамне пот рі бно додат ково заповнюват и формуляр.

Школи у м.Ульм

У м. Ульмшколярі можут ь ві дві дуват и всі види шкі л за системоюосві т и федеральної землі Баден-Вюртемберґ. Ознайомит ися і з системоюосві т и в Баден Вюртемберґ т а ульмі вських школах можна, перег лянувши учбову карт у « Ульм робит ь школу», яку можна знайт и в і нтернет і у формат і PDF за адресою: https://www.ulm.de/bildungsmappe. Школярі т а школярки, які прибувают ь до Ульма з Украї ни, мают ь рі зномані т ні можливост і ві дві дуват и школу.

Запрошений школяр / запрошена школярка

Мі ні стерст во культ ури Баден-Вюртемберґ а запрошує всі х ді т ей т а пі длі т кі в шкі льног о ві ку, які прибувают ь до федеральної землі , ві дві дуват и школу. У м.Ульм школярі т а школярки можут ь ві дві дуват и найближчу школу, яка знаходит ься бі ля ї хньог о мі сця проживання. У школах вони перебуватимуть у статусі запрошених школярів. Це означає, що їх знання не будуть оцінюватися і у них не буде додаткових уроків із німецької мови. Вони є частиною команди класу і проживають звичайний шкільний день.

Якщо проживання у Німеччині триває довше, ніж 6 місяців, - за німецьким законодавством відвідування школи стає обов’язковим. Відтоді всі школярі та школярки зобов’язані регулярно відвідувати школу та уроки. Щоб зробити можливим шкільне навчання німецькою мовою – пропонуються додаткові уроки німецької мови.

Підготовчі класи

Школярі та школярки, які з самого початку вирішили вчити німецьку мову, можуть відвідувати підготовчий клас. У підготовчому класі вони матимуть насамперед уроки німецької мови. Як тільки школярі та школярки отримають достатні знання з німецької – вони можуть на загальних засадах відвідувати звичайну регулярну школу. Відвідування підготовчого класу триває, як правило, від півроку до року. Підготовчі класи вже є організовані у різних школах м. Ульма.

Розподіл учнів у підготовчі класи відбувається централізовано через державний відділ освіти у Бібераху. Розподіл учнів, яким виповнилося 16 років, відбувається через професійні школи.

Дистанційне навчання в Україні

М. Ульм також всебічно підтримує тих школярів, які хочуть продовжувати дистанційне навчання в Україні. З огляду на це м. Ульм шукає наразі приміщення, де учні можуть безперешкодно навчатися далі. Після реєстрації стосовно відвідування школи школярі та школярки будуть своєчасно проінформовані про приміщення, де вони зможуть продовжити навчання в режимі онлайн.

Як я можу відвідувати школу в м. Ульм

1. Заповнити реєстраційний формуляр і очікувати відповіді зі школи.

2. Зконтактуватися зі школою, яку плануєте відвідувати: Будь ласка, не контактуйте безпосередньо зі школою! Зачекайте на відповідь після реєстрації. Таким чином шкільна система не буде перенавантажена і можна буде розраховувати на те, що в найближчому часі кожному школяреві та школярці буде надана змога відвідувати школу.

3. Відвідування школи буде заплановане після погодження з відповідною школою

Посещение школы школьниками-беженцами в городе Ульм

Рег ист рация

Дет и-беженцыи подрост ки-беженцышкольног о возраст а, кот орые прибывают в Ульми хот ят посещат ь школу, должныцент рализованно зарег ист рироват ься. Соот вет ст вующий формуляр для рег ист рации будет предост авлят ься всемсемьям, рег ист рируемымв г ородских службах г. Ульм. Кроме т ог о, вышеупомянутый формуляр можно найт и в интернете по адресу: Формуляр

Одальнейших шаг ах после рег ист рации семьи будут дополнит ельно проинформированы. Семьи, прибывающие в мест а коллект ивног о размещения (общежит ия), будут зарег ист рированына месте и т акимлицамне нужно дополнит ельно заполнят ь формуляр.

Школы в г.Ульме

В г. Ульмшкольники мог ут посещат ь все видышкол по сист еме образования федеральной земли Баден-Вюртемберг. Ознакомит ься с системой образования в Баден-Вюртемберг и ульмовских школах можно, просмот рев учебнуюкарт у «Ульм делает школу», кот оруюможно найт и в интернете в формате PDF по адресу: https://www.ulm.de/bildungsmappe Школьники и школьницы, прибывающие в Ульмиз Украины, имеют разнообразные возможност и посещат ь школу.

Приг лашенный школьник / приг лашенная школьница

Министерст во культ урыБаден-Вюртемберг приг лашает всех детей и подрост ков школьног о возраст а, прибывающих в федеральнуюземлю, посещат ь школу. В Ульме школьники и школьницымог ут посещат ь ближайшуюшколу, кот орая находит ся возле их мест а жительст ва. В школах они будут в ст ат усе приг лашенных школьников. Эт о значит, чт о их знания не будут оцениват ься, и у них не будет дополнительных уроков по немецкому языку. Они являют ся част ьюкомандыкласса и проживают обычный школьный день.

Если проживание в Германии длит ся дольше 6 месяцев - по немецкому законодательст ву посещение школыст ановит ся обязательным. С т ех пор все школьники и школьницыобязанырег улярно посещат ь школу и уроки. Чт обысделат ь возможнымшкольное обучение на немецкомязыке – предлаг ают ся дополнит ельные уроки немецког о языка.

Подготовительные классы

Школьники и школьницы, которые с самого начала решили учить немецкий, могут посещать подготовительный класс. В подготовительном классе они будут иметь прежде всего уроки немецкого языка. Как только школьники и школьницы получат достаточные знания по немецкому – они могут на общих началах посещать обычную регулярную школу. Посещение подготовительного класса длится, как правило, от полугода до года. Подготовительные классы уже организованы в разных школах г. Ульма.

Распределение учащихся в подготовительные классы происходит централизованно через государственный отдел образования в Биберахе. Распределение учащихся, которым исполнилось 16 лет, происходит через профессиональные школы.

Дистанционное обучение в Украине

дистанционное обучение в Украине. Ульм ищет помещения, где ученики могут беспрепятственно учиться дальше. После регистрации посещения школы школьники и школьницы будут своевременно проинформированы о помещениях, где они смогут продолжить обучение в режиме онлайн.

Как я могу посещать школу в Ульме?

1. Заполнить регистрационный формуляр и ждать ответа из школы.

2. Связаться со школой, которую планируете посещать: Пожалуйста, не контактируйте напрямую со школой! Подождите ответ после регистрации. Таким образом, школьная система не будет перегружена и можно будет рассчитывать на то, что в ближайшее время каждому школьнику и школьнице будет предоставлена возможность посещать школу.

3. Посещение школы будет запланировано после согласования соответствующей школой